%%case:AffHotelMstrAffProg %%allrez
Launching ##HotelMstrMyHotelName...

 

%%goto afterAffProg %%hotelclub
Launching ##HotelMstrMyHotelName...

 

%%afterAffProg